DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Kulturní spolek Semily Femily o.s.

Činnost sdružení
Stanovy sdružení
 

Stanovy občanského sdružení „Kulturní spolek Semily Femily o.s.“

Čl. I. Název a sídlo sdružení

Název občanského sdružení: Kulturní spolek Semily Femily o.s. (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Husova 122, 513 01 Semily

Čl. II. Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 2. Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou.

 3. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III. Cíle sdružení

 1. Cílem sdružení je přispívat k rozvoji v oblasti kultury, vzdělávání a celkového rozvoje Semilského regionu.

 2. Sdružení chce usilovat o celkový rozvoj kulturního dění a zachovávání kulturních tradic města Semily a jeho okolí.

   

Těchto cílů chceme dosahovat:

 1. prostřednictvím kulturních aktivit, zejména v oblasti hudby, divadla, literatury a výtvarného umění (výstavy, koncerty, dílny, semináře, kurzy, literární pořady atd.);

 2. prostřednictvím vzdělávacích akcí pro laickou a odbornou veřejnost;

 3. spoluprácemi s institucemi města Semily (Městský úřad, školská zařízení…)

 4. navazováním spolupráce s ostatními občanskými sdruženími v regionu, s institucemi, svazy, osobnostmi doma i v zahraničí, které se věnují podobným úlohám a cílům.

Podstatnou část činnosti sdružení tvoří:

 • kulturní pořady – výstavy, divadla, koncerty

 • semináře a besedy na různé téma

 • publikační činnost

 • společenské večery (literární, hudební, divadelní…)

Čl. IV. Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a jejichž činnost a zájem souvisí s výše uvedenými cíli sdružení.

 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada sdružení. Členové přípravného výboru se automaticky stávají členy sdružení.

 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 4. O přijetí správní rada vyrozumí žadatele písemně nejpozději do jednoho měsíce od podání přihlášky. Toto písemné vyrozumění je dokladem o členství.

 5. Členství ve sdružení zaniká:

  • úmrtím člena;

  • písemným prohlášením člena, že ze sdružení vystupuje;

  • zrušením členství na základě valné hromady;

  • zánikem sdružení.

Čl. V. Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo zejména:

  • podílet se na činnosti sdružení;

  • být informován o všech akcích pořádaných sdružením, účastnit se jich nebo se na nich podílet dle svých možností;

  • volit a být volen do orgánů sdružení;

  • poukazovat na nedostatky v práci orgánů sdružení i v hospodářské činnosti sdružení a požadovat na orgánech jejich řešení;

 2. Člen sdružení má povinnost zejména:

  • dodržovat stanovy sdružení a další interní předpisy sdružení;

  • aktivně se podílet podle svých zájmů a schopností na plnění úkolů a cílů sdružení;

  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;

  • platit členské příspěvky ve výši stanové valnou hromadou a poplatky za svoji činnost dle pravidel stanovených správní radou sdružení.

Čl. VI. Orgány sdružení Orgány sdružení jsou:

 • valná hromada;

 • správní rada;

 • revizní komise.

Čl. VII. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

 3. Do prvního setkání valné hromady vykonávají funkce a mají pravomoce správní rady členové přípravného výboru.

 4. Valnou hromadu svolává správní rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Správní rada svolá valnou hromadu, i když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

 5. Valná hromada zejména:

  • rozhoduje o změnách stanov sdružení;

  • rozhoduje o zrušení sdružení;

  • projednává a stanoví základní úkoly sdružení;

  • přijímá a stanoví základní úkoly sdružení;

  • schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření sdružení;

  • volí na dobu jednoho roku členy správní rady sdružení a revizní komise;

  • rozhoduje o zrušení členství;

 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

 7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

 8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. VIII. Správní rada

 1. Správní rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Správní rada má nejméně tři členy.

 3. Správní rada řídí činnost v období mezi zasedáními valné hromady.

 4. Zajišťuje plnění hlavních úkolů sdružení.

 5. Určuje pravidla hospodaření sdružení.

 6. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně jednou za měsíc. Pořizuje z každého jednání písemný zápis, jehož kopii zveřejní na místě přístupném všem členům sdružení.

 7. Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

 8. Rada zejména:

  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady;

  • koordinuje činnost sdružení;

  • svolává valnou hromadu;

  • rozhoduje o přijetí za člena sdružení;

  • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.

 9. Předseda správní rady je statutárním orgánem sdružení, který zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

 10. Rada přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada.

 11. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 12. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů.

 13. Členové rady mohou být voleni z řad členů sdružení. Členové rady mohou být voleni i opakovaně.

 14. Členství v radě zaniká:

  • smrtí člena;

  • vzdáním se funkce písemným oznámením radě;

  • odvoláním valnou hromadou.

Čl. IX. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Revizní komise má nejméně dva členy, kteří zvolí předsedu komise.

 3. Revizní komisi svolává předseda správní rady nebo předseda revizní komise.

 4. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

 5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích a kontrolní činnosti.

Čl. X. Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

 2. Majetek, který si pořídí sdružení ze svých prostředků nebo získá jiným zákonným způsobem je jeho výlučným vlastnictvím.

 3. Zdroji majetku jsou zejména:

  • členské příspěvky, jestliže se rozhodne o jejich vybírání;

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

  • výnosy majetku;

  • dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí.

 4. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada, která každoročně překládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

 5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI. Symbolika

 1. Sdružení má právo používat vlastní znak a logo sdružení.

Čl. XII. Zánik sdružení

 1. 1.Sdružení zaniká:

  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;

  • rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra.

 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Semilech dne 19. června 2009 Přípravný výbor: